උස්සන්ගොඩ

දිසි රන ලිය සදිසි මා දිගැසි
වදන් පෙළ අග දසන් මුතු ගැවසි
ලකල් නෙක් කුසුම් මුවරද ගත දැවටි
පියුම් විල දුල් නුඹ වතින් නිති සැරසි..

රිය සක සදිසි නිසි පුළුලුකුලැති
පෙම් දහර මත නිති දෙතිසරු සරති
මිණි මෙවුල් නද නුඹ සරට දෙවැනි
අහස් වියන යට, යළිත් රති කෙලි ඇරඹි...

කඳු ශිඛර හිස, මද සුළං දැවටි
සයුර හඬන කළ, සිහින් හඬ ඇසුණි
විශ්වයේ ඈත ඉම, කොහින් දෝ පැමිණි
ගිරි කුළක් හිස, සිත් පෙමින් බැඳුණි...

abs, baby, beach, blue, body, couple, dress, fashion, feet, flowers, fly, free, girl, gym, hug, inspiration, jungle, kiss, laught, legs, lips, love, make up, nails, pic, pretty things, sea, sport, style, summer, tropical, tumblr, turquoise, waves

4 comments:

Post a Comment